Poleć serwis znajomemu
Spodobał ci się nasz serwis internetowy, poleć go znajomej osobie:

Regulamin

REGULAMIN SERWISU FOTOZABAWA.PL

 

 

Art. 1 PREAMBUŁA

1.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu są warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego Fotozabawa.pl, który zamieszczony jest pod adresem www.fotozabawa.pl

1.2. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora - podmiotu zarządzającego Serwisem.

1.3. Każdy potencjalny Użytkownik przed rozpoczęciem zabawy w serwisie jest  zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu, rozpoczynając korzystanie z serwisu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i zaakceptował jego treść.

 

1.4. Regulamin podlega prawu polskiemu.


Art. 2 SŁOWNIK

2.1. Administrator — podmiot świadczący e-usługę w postaci obróbki zdjęć / fotomontażu  na rzecz Użytkowników Serwisu, którym jest TK Internet Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Ratajczaka 26/3 wpisana do  Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000349038.


2.2. Baza Kont — zbiór zdjęć oraz danych  udostępnionych przez Użytkowników w Serwisie, które są za ich zgodą gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Administratora e-usług.

2.3. Konto – dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem, którego wprowadza on dane, przechowuje zmienione za pomocą e-usługi fotografie i zarządza nimi.

2.4. Login — dowolny ciąg literowy stworzony przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie.


2.6. Regulamin —dokument określający prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora.

2.7. Serwis — portal internetowy umożliwiający korzystanie użytkownikom z e-usługi, dostępny pod adresem www.fotozabawa.pl


2.8. Użytkownik — osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do funkcjonalności i usług oferowanych przez Serwis.

 

2.9. E- Usługa – usługa świadczona przez Administratora, polegająca na umożliwieniu dokonania przez Użytkowników automatycznej obróbki zdjęć/fotomontażu.

 

2.10. Umowa – umowa świadczenia przez Administratora e-usługi na rzecz Użytkownika.  Umowa e-usługi świadczona w ramach niniejszego serwisu jest umową zawieraną na odległość, bez jednoczesnej obecności obu stron, zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Dz.U.00.22.271 z późn. zmianami.


Art. 3 WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

3.1. Właścicielem Serwisu jest firma TK Internet Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Ratajczaka 26/3.

 

3.2. Przedmiotem działalności Serwisu jest umożliwienie Użytkownikowi wykonania prostych i szybkich fotomontaży za pomocą aplikacji stworzonej przez Administratora.


3.3.  Dla korzystania z Serwisu niezbędnym jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto e-mail.

3.4. Nazwa Serwisu, design, jego funkcjonalność, aplikacje, oprogramowanie oraz baza danych podlegają pełnej ochronie prawnej.


3.5. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu jest bezpłatne, opłaty pobierane są za zamówienia stworzonych przez Użytkowników fotomontaży w postaci plików cyfrowych.  Aktualny cennik usług znajduje się zawsze na stronie www.fotozabawa.pl  Właściciel serwisu dopuszcza okresowe zwolnienia z płatności za korzystanie z określonych usług w celach promocyjnych.

 

3.6 Zasady dokonywania płatności:

 

- nabywanie plików elektronicznych z wykonanymi fotomontażami w formacie jpeg - Premium SMS ( Użytkownik wysyła Premium SMS w cenie 3,69 brutto ) i zwrotnie otrzymuje kod, który wpisuje na stronie www.fotozabawa.pl. Po wpisaniu prawidłowego kodu następuje wysłanie wiadomości na adres email podany pod wykonanym fotomontażem lub podany przy rejestracji w serwisie.  Wiadomość zawiera informację, iż gotowe do pobrania zdjęcie jest dostępne na stronie portalu w zakładce „Moje Fotomontaże” - opcja dla zarejestrowanych użytkowników lub po kliknięciu w podany w mailu link. 

- nabywanie plików elektronicznych z wykonanymi fotomontażami w formacie jpeg za pomocą kodów  - partnerzy serwisu fotozabawa.pl oferują w różnych postaciach kody do fotozabawy dla swoich klientów ( sprzedaż na ich stronach, dołączanie kodów do różnych produktów itd ).  Na stronie produktu - pliku elektronicznego z fotomontażem znajduje się specjalne pole, do którego wpisuje się posiadany kod. Za pomocą aktywnego kodu otrzymuje się dostęp do tego produktu omijając system płatności elektronicznych.

 

3.7. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez dobrowolne wypełnienie formularza znajdującego się w Serwisie, dostępnego na etapie zamawiania określonych produktów.

3.8. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich danych zgodnych z prawdą: loginu, adresu e-mail, niezbędnych do świadczenia przez Administratora usług na odległość w formie elektronicznej.


3.9. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza iż:


a) zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia,
b) dobrowolnie przystąpił do korzystania z usług Serwisu,
c) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą,
d) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, przekazanych  w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
e) zezwala na wykorzystywanie  wizerunku umieszczonego w Serwisie dla celów świadczenia przez Administratora usług w Serwisie, jak również oświadcza, iż osoby, których wizerunek umieścił w Serwisie udzieliły takiego zezwolenia;
f) wyraża zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o zmianach w działaniu Serwisu

g) umieszczenie na Koncie danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą.

Art. 4 DANE OSOBOWE

4.1. W momencie rejestracji i udostępnienia swoich danych osobowych Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora.

4.2. Administratorem danych osobowych  jest TK Internet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4.3 Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą wyłącznie przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem, komunikacji z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.

4.4 Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności przetwarzania danych, w tym danych osobowych oraz wizerunku udostępnionego w Serwisie, w szczególności poprzez przedstawienie zgody właściwych osób o których mowa w art. 3.9 albo innych stosownych dokumentów. Jeżeli dokumenty te będą budzić wątpliwość, czy Użytkownik ma prawo umieszczać dane osobowe lub wizerunek, Administrator może on odmówić zawarcia umowy albo rozwiązać umowę z Użytkownikiem.

4.5 Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont.

4.6. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.

4.7. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
a) wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,
b) natychmiastowego zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy.

4.8. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 5 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 

5.1  Funkcjonalność serwisu przewiduje:

 

- rejestracja w serwisie

- możliwość wgrania zdjęcia przez Użytkownika

- wybór zdjęcia do wykonania fotomontażu

- wstępne dopasowanie zdjęcia przez system Fotozabawy

- ewentualną korekcję ustawień przez Użytkownika

- zamówienie wykonanego fotomontażu w postaci cyfrowej lub gadżetu reklamowego

- płatność elektroniczną ( Premium SMS )

- ściągnięcie na dysk pliku jpeg

5.1. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo do zablokowania Konta. Administrator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.

5.2. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przez niego w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych Osób.  

5.3. Użytkownik, umieszczając na Koncie dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez Administratora.

5.4. Użytkownikom zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem.  Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej oprócz miejsc do tego przeznaczonych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

5.5. Z uwagi na automatyczny sposób świadczenia usługi, do zawarcia umowy o świadczenie e-usługi dochodzi  w chwili dokonania przez Użytkownika płatności w sposób określony w pkt. 3.6 niniejszego regulaminu, do świadczenia e-usługi dochodzi natomiast w chwili przesłania użytkownikowi plików z fotomontażem. 

5.6. Zawierając umowę z Administratorem, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
a) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych Osób,
b) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników,
d) niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych Osób.

 5.7. Ponieważ świadczenie e-usługi rozpoczyna się  automatycznie niezwłocznie po dokonaniu przez Użytkownika płatności w sposób określony w pkt. 3.6 niniejszego regulaminu, na co Użytkownik wyraża zgodę , a więc przed upływem terminu dziesięciu dni od dnia zawarcia umowy oraz świadczenie ma właściwości określone przez Użytkownika w Serwisie i jest ściśle związane z jego osobą, Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy ( zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt1 oraz 4 Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Dz.U.00.22.271 z późn. zmianami).

 5.8 Otrzymane fotomontaże ( dowolna forma )  nie mogą być wykorzystywane komercyjnie i/lub reklamowo. W przypadku chęci wykorzystania komercyjnego lub w reklamie, zainteresowane osoby są proszone o kontakt z Administratorem celem przygotowania specjalnej oferty.

5.9 Prezentowanie wykonanych zdjęć na stronie www dozwolone jest w rozdzielczości 72dpi.


Art. 6 ZABLOKOWANIE KONTA

6.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników.

6.2. Administrator ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

6.3. Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

6.4. Każda ze Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny zastrzeżeniem pkt. 5.7 niniejszego regulaminu.

6.5. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika polega na usunięciu przez niego Konta, w drodze procedury podanej w Serwisie.

6.6. Umowa może zostać rozwiązania przez Administratora poprzez zablokowanie Konta w sytuacji:
a) naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
b) podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników lub Administratora,
c) umieszczenia na Koncie treści lub zdjęć mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu.

6.7. W przypadku umieszczenia na Koncie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, Administrator może usunąć te treści, a także uprawiony jest do zablokowania Konta.

6.8. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć, wpisów, komentarzy itp. umieszczonych na Koncie, które uzna za niewłaściwe lub sprzeczne z Regulaminem.

6.9. W przypadku zablokowania Konta przez Administratora, założenie nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Administratora.

Art. 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

7.1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą.

 7.2 Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.

Art. 8 REKLAMACJE

8.1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego Administratorowi.

8.2. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.Art. 9 PRZEPISY KOŃCOWE

9.1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.fotozabawa.pl


9.2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.

9.3. Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami. Po zapoznaniu się z nową treścią Regulaminu, Użytkownik składa oświadczenie następującej treści: Oświadczam, iż zapoznałem się z nową treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia. Złożenie oświadczenia jest jednoznaczne z oświadczeniem woli o kontynuowaniu umowy z Administratorem. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik rozwiązuje tym samym umowę z Administratorem, co jest równoznaczne z zablokowaniem Konta.


9.4. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

9.5  Sądem właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów jest Sąd właściwy dla siedziby kupującego.